متن زیبا دخترونه و پسرونه برای زیر عکس خودم در اینستاگرام و تلگرام

[ad_1]

متن برای زیر عکس خودم,متن زیب برای زیر عکس,متن زیبا برای خودم

متن زیبا برای زیر عکس خودم

ﻣﻨـــ ﯾﻬـــ دﺧﺘﺮﻣـــــ …
ﺑﺎ ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺑﺎرانی ﻣﯿﺸﻮم ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻋﺎﺷﻖ ﻣے ﺷﻮﻣــــــــــ
ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدی ﻣے ﺷﮑﻨﻤــــــــــ
زورم ﺑہ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣۍ رﺳــــــــــﺪ ﺑﻐــﺾ ﻟﻌﻨﺘےه
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣـے ﻣﯿﮑﺸﻤــــــ !

متن زیبا دخترونه و پسرونه برای زیر عکس خودم در اینستاگرام و تلگرام

متن دخترونه برای زیر عکس خودم

ﻣﻦ دﺧﺘﺮم ﭘﺮاز راااز….ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ !
ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺷﮑﻬﺎﯾﻢ را ﻧﻤﯿﺎﺑﯽ
ﻋﺎﺷﻘـ ﻟﻮس ﺷﺪﻧﺎم ﻗہــــــــــﺮ ﮐﺮدﻧﺎم ﺣـﺴـــﻮدﺷـــﺪﻧﺎﻣـــــ
دﺧﺘﺮووﻧﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯽ ﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﻋﻮض ﻧﻤےﮐﻨﻤــــــــــ
دﻧﯿﺎی دﺧﺘﺮوﻧﻪ رو ﻓﻘﻂ ﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﻣے ﺗﻮﻧﻪ ﻟﻤــــــــــﺲ ﮐﻨہ

متن زیبا دخترونه و پسرونه برای زیر عکس خودم در اینستاگرام و تلگرام

متن سنگین برای زیر عکس خودم

دﺧـﺘــــــ ـــــ ــــﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎﺷـﯽﺑـﻬـﺎﻧـﻪ ﻧﯿــــﺴﺖ
ﺣـﻘـﯿـﻘـﺘــــــــــﯽ ﺳـﺖ
ﮐـﺴـﯽ ﻧــﻤـﯿـﺘـﻮاﻧـﺪ درﮐــــﺶ ﮐـﻨـﺪ

متن زیبا دخترونه و پسرونه برای زیر عکس خودم در اینستاگرام و تلگرام

متن خفن و زیبا برای زیر عکس در اینستاگرام

مهم نیس پشت سرم چی میگن چون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!

متن زیبا دخترونه و پسرونه برای زیر عکس خودم در اینستاگرام و تلگرام

متن زیبا برای زیر عکس خودم

نه دوست دارم موهامو رنگ کنم
نه تا ۱۲ شب بیرون باشم
نه خودمو تو آرایش خفه کنم!
رنگ موهام به اندازه ی کافی خاص هس!

متن زیبا دخترونه و پسرونه برای زیر عکس خودم در اینستاگرام و تلگرام

متن دخترونه برای زیر عکس اینستاگرام

آری مـــن همان دختــریم که عشوه هایم برباد میدهد غرور مردانه اتـــــ را….!!!!!

متن زیبا دخترونه و پسرونه برای زیر عکس خودم در اینستاگرام و تلگرام

متن پسرونه برای زیر عکس خودم

آهـــنگــی غــمگـین تـر از صــدای گـریـه ی مــرد ســراغ داری ؟؟!

متن زیبا دخترونه و پسرونه برای زیر عکس خودم در اینستاگرام و تلگرام

متن جالب برای زیر عکس خودم

زیاد فک کردم تا ی متن جالب براش بزارم اخر ی متن کوتاه تو ذهنم اومد ………. زندگی کن ……..

متن زیبا دخترونه و پسرونه برای زیر عکس خودم در اینستاگرام و تلگرام

متن خنده دار برای زیر عکس خودم در اینستاگرام

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺳﻼﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ
ﺳﻼﻡ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ
ﺳﻼﻡ ﻋﺰﯾﺰ
ﺳﻼﻡ ﻃﻼ
ﺳﻼﻡ ﺑﺎﺣﺎﻝ
ﺳﻼﻡ ﺑﺎﻣﺮﺍﻡ
ﺳﻼﻡ ﺑﺎﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺳﻼﻡ ﺟﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﮕﺮ

متن زیبا دخترونه و پسرونه برای زیر عکس خودم در اینستاگرام و تلگرام

متن غمگین برای زیر عکس خودم

ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﭼﻨﺪﺵ ﺁﻭﺭ ﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻘﺎﺏ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﻥ.
ﻣﻦ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ ﺷﺪﻡ.

متن زیبا دخترونه و پسرونه برای زیر عکس خودم در اینستاگرام و تلگرام

متن خفن برای زیر عکس خودم

ﭼﻪ ﺩﻭﺣﺮﻓﯿﻪ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺍﻧﮕﯿﺰﯾﺴﺖ …..
ﺍﯾﻦ ﻣﻦ!
ﻧﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﻢ ، ﻧﻪ ﻣﻬـﺮﺑﺎﻧﻢ …. ﻭ ﻧﻪ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻧﮕﺎﻫﯽ …!
ﻓﺮﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺁﻫﻦ ﭘﺮﺳﺖ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﭘﺮﺳﺖ ….
ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻢ … ﺧﻮﺩﻩ ﺧﻮﺩﻡ ! ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ !
ﺻﺒﻮﺭﻡ ﻭ ﻋﺠﻮﻝ !!
ﺳﻨﮕﯿﻦ … ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ … ﻣﻐﺮﻭﺭ … ﻗـﺎﻧﻊ …. ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎﺩﻩ
ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯿﻪ ﺯﯾﺎﺩ !!!
ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﻧﮓ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯽ
ﻧﻪ
ﺳﯿﺮﺕ ﺁﺩﻣﯽ ؛
ﻫﯿﭻ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﺭﺍﻫﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﯿــﺮ ﻭ ﺑـــــــﺮﻭ
ﺣﻮﺍﻟﯽ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻤﻨــــﻮﻉ ﺍﺳﺖ

متن زیبا دخترونه و پسرونه برای زیر عکس خودم در اینستاگرام و تلگرام

متن کوتاه برای زیر عکس خودم

ﻫــَـــﻤﻪ ﻣﯿﮕــَــﻦ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ
ﻣـَــﻦ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷـــَــﻢ ﺟـَ ــﻮﺍﺏ
ﺳـَــﻼﻣــِــﺘـــَ ــﻢ
ﻧـِــﻤﯿﺪﻡ ?

متن زیبا دخترونه و پسرونه برای زیر عکس خودم در اینستاگرام و تلگرام

متن جالب برای زیر عکس در اینستاگرام

ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﭙـُﺮﺳﻢ…
کسی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ، ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻪ..؟!!

متن زیبا دخترونه و پسرونه برای زیر عکس خودم در اینستاگرام و تلگرام

متن سنگین برای کپشن عکس خودم

ﺳﻼﻣﺘـــــــــی ﺧﻮﺩﻡ کـــــــــــــــــﻩ ﻧـــــــــــﻩ ﻣﺨـــﺍﻃﺐ ﺧـــــــﺍﺹ کﺱی ﻫـــــﺳـــــــﺗــــﻡ
ﻧـــــــﻩ کـــــﺳـــــی ﺍﺯﻻیــــکـــﺍﻡ ﻗـــــــﻟﺒــــــــﺵ ﮔﻮﻡ ﮔﻮﻡ ﻡیـــــــــکــــــــﻧﻪ
سلامتیﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺍینکه ﺩﻭﺭﻭﺑﺮﻡ شلوغه،ﻭلی همیشه ﺗـــــــﻧـــهام

متن زیبا دخترونه و پسرونه برای زیر عکس خودم در اینستاگرام و تلگرام

[ad_2]

لینک منبع

متن و بیوهای شاخ سنگین ، عاشقانه ، انگلیسی و زیبا برای اینستاگرام ۲۰۱۷

[ad_1]

بیو برای اینستاگرام , بیو عاشقانه برای اینستاگرام , متن بیو برای اینستاگرام

بیو عاشقانه برای اینستاگرام

دو دل نباش !
یا بمان یا برو…
اما ! بدان
با ماندن ات جان میگیرم
و با رفتن ات جان میدهم

بیو انگلیسی برای اینستاگرام

I’m disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will!
ترجمه:از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند . حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد !

بیو شاخ برای اینستاگرام

آخرین حیرت زمانی ست
که پی می بری
دیگر چیزی تو را به حیرت وا نمی دارد…!

متن بیو برای اینستاگرام

ما هرچی هستیم…
زنــــگ تفـــــریح این و اون
نیســـــــتیم…!

بیو برای اینستاگرام , بیو عاشقانه برای اینستاگرام , متن بیو برای اینستاگرام

بیو شاخ برای اینستاگرام

ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ
ﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪ
ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ

بیو عاشقانه برای اینستاگرام

موهایت را روی صورتت که میریزی
نیمی را به شرق نیمی را به غرب
دنیای من تعادل می گیرد…!
و من دور از آن خط استوا
زیر سایه پلکهایت روزه میگیرم…!

بیو انگلیسی برای اینستاگرام

He wants you !!!! Any excuse to stay
!! …
ترجمه:آنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

متن بیو برای اینستاگرام

پهناورترین ، خطرناک ترین و ناامن ترین مکان ، دنیای درون توست
به همین دلیل کمتر کسانی جرأت می کنند وارد آنجا شوند

بیو برای اینستاگرام , بیو عاشقانه برای اینستاگرام , متن بیو برای اینستاگرام

متن بیو برای اینستاگرام

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

بیو شاخ برای اینستاگرام

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….
وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد
بُــــروووووو….

بیوهای زیبا برای اینستاگرام

آنانکه که گذشته را به یاد نمی آورند محکوم به تکرار آنند !

بیو انگلیسی برای اینستاگرام

What I got to do to make you love me?
What I got to do to make you care?
What do I do when lightning strikes me?
And I wake to find that you’re not there?

چیکار کنم که دوستم داشته باشى ؟
چه کنم تا بهم اهمیت بدى؟
چیکار کنم وقتى صاعقه بر سرم فرود میاد؟
و بیدار میشم که بفهم دیگه کنارم نیستى؟

بیو شاخ برای اینستاگرام

گــوســفَـــند که باشی…
هَر چــوپــونــی واسَت تَعیین تَکلیف میکُنه

متن بیو برای اینستاگرام

ــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ
ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا
“ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

بیوهای زیبا برای اینستاگرام

بهترین آرایش ها در زندگی
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

بیو برای اینستاگرام , بیو عاشقانه برای اینستاگرام , متن بیو برای اینستاگرام

بیوهای زیبا برای اینستاگرام

تحویل گرفتن بعضیـــا ،
زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!

بیو انگلیسی برای اینستاگرام

Were you love! I learned this from losing

بیوهای زیبا برای اینستاگرام

“قــــلبـــم” مثه “قــــبـــرم” فقط جا یه نفــــره بقـــــیه هـــــــرررری!!!!

بیوهای زیبا برای اینستاگرام

چه سنگدل است سیری که گرسنه ای را نصیحت می کند
تا درد گرسنگی را تحمل نماید

بیوهای زیبا برای اینستاگرام

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیـــــــــــچ
شعور خفه شدنــ هم ندارن

تکست و بیو سنگین برای اینستا

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست…
نـــه عزیز جـــون…
ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

بیو انگلیسی با ترجمه برای اینستاگرام

Ghost in the mirror
I knew your face once,
but now it’s unclear

شبح تو آینه
قبلا صورتت رو میشناختم،
اما الان دیگه واضح نیست

تکست و بیو سنگین برای اینستا

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ

تکست و بیو سنگین برای اینستا

فقط یک چیز وجود دارد که باید از آن ترسید و آن خود ترس است

بیو عاشقانه برای اینستاگرام

گاهی «دوست داشتن»
پنهان بماند قشنگ تر است !
دوست داشتن را
باید کشف کرد
باید درک کرد
باید فهمید
دوست داشتن
دل میخواد ، نه دلیل . . .

بیو انگلیسی برای اینستاگرام

Pleasure of love lasts but a moment, Pain of love lasts a lifetime

تکست و بیو سنگین برای اینستا

کاش می دانستم کیـــست
آن که هر شب برایـــــــت
دست قلاب می گیــــــــرد
تا هر شـــــب، خواب را از چشمانم بپرانی
دیواری کوتاه تر از خواب های من نیافـــتی لعنتی

[ad_2]

لینک منبع